Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny RODO

SZANOWNI RODZICE! Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą: ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa

Szkoła zgodna z RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczniów SP 385

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skarg jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach znajdujących się w budynku szkoły w miejscach dostępnych dla rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom

oraz

  • związanych z promocją szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

z siedzibą: ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka J. Piłsudskiego  w Warszawie

Kamila Rudzińska-Kępka
kontakt:  iod.wesola@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zarządzenie nr 3/2017/2018. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Warszawie z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Warszawie.

Skip to content