Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Ubezpieczenie uczniów

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Rodzice decydyją o ubezpieczeniu dziecka w szkole i od nich zależy wybór ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Informujemy, że m. st. Warszawa na drodze postępowania brokerskiego wyłoniło firmę, która oferuje ubezpieczenie dedykowane dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkół i przedszkoli – Warszawski Program NNW.


O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź opiekunowie dzieci. Przystąpienie jest dobrowolne.

Więcej informacji o ofercie NNW

Skip to content